Årsmötesprotokoll 2013-01-27
Baskemölla IF

 1. Årsmöte Baskemölla IF, 2013-01-27
 2. Närvarande: Se bifogad röstlängd (18 medlemmar)
 3. § 1 Mötets öppnande Birger Simonsson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
 4. § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för årsmötet valdes Birger Simonsson och till sekreterare valdes Marcus Nilsson
 5. § 3 Uppläsning och godkännande av dagordningen Dagordningen lästes upp och godkändes.
 6. § 4 Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll Elna Knast och Greger Håkansson valdes att jämte ordföranden Birger Simonsson .
 7. § 5 Upprättande av röstlängd Röstlängd upprättades.
 8. § 6 Uppläsning av föregående års protokoll Ordföranden gick igenom föregående årsmötesprotokoll.
 9. § 7 Verksamhetsberättelsen för 2012. Uppläsning och information Verksamhetsberättelsen för 2021 lästes upp.
 10. § 8 Uppläsning av revisionsberättelsen (årsbokslutet 2012) samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året Revisionsberättelsen för 2012 lästes upp och mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 11. § 9 Val av föreningens ordförande Birger Simonsson valdes till ordförande fram till den 1 juni 2013. Att den nyvalda styrelsen har mötets uppdrag att inom styrelsen välja en ny ordförande efter Birger Simonsson. Misslyckas detta skall ett extra medlemsmöte/årsmöte hållas före maj månads utgång där ny ordförande skall väljas.
 12. §10 Val av övriga styrelseledamöter Ordförande: Birger Simonsson fram till den 1 juni 2013 Kassör: Elna Knast omvald 2år Sekreterare: Peter Askman nyvald 2år Ledamöter: Andreas Hermansson nyvald 2år, Joakim Nilsson nyvald 2år Jürgen Dahlkvist 1år kvar som ledamot på sin mandatperiod..
 13. §11 Val av suppleanter Marcus Nilsson omvald 1år och Gert Nilsson 1år nyval.
 14. §12 Val av revisorer Som revisorer omvaldes Anders Arenhag och Arne Jönsson.
 15. §13 Val av revisorssuppleant Som revisorssuppleanter omvaldes John Hallgren och Thomas Hansson.
 16. §14 Val av valberedning Birger Simonsson, nyval och Peter Månsson omvaldes
 17. §15 Val av festkommitté Ingen festkommitté utsågs. Styrelsen tar ansvar för evenemangen med hjälp utifrån om det så behövs.
 18. §16 Val av ledamöter i sektionsutskott, fotboll och tennis Fotbollssektionen: Bengt Andersson, Elna Knast, Jürgen Dahlqvist, Krister Andersson Tennissektionen: Lars Lundblad. Knattefotbollssektionen: Peter Askman, Joakim Nilsson Löpningssektionen: Jennifer Nilsson Loppmarknadssektionen: Andreas Hermansson, Elna Knast, Paula Selin, Gert Nilsson, Birgitta Nilsson.
 19. §17 Arbetsplan för 20012 Försök till att starta upp juniorfotboll. Ytterligare försök till att hålla igång seniorfotbollen. Tennis, camping, loppmarknad, jazz är fortsatt planerade för året. Gåsaloppet i början av nov. kommer att arrangeras även i år. Gräsklippare ska ses över och en bättre begagnad ev. köpas in. Luftning och dressing av fotbollsplanen. Nytt räcke till dansbanan. Mullvadsproblem som måste lösas. Önskemål om Facebook för juniorfotbollen diskuteras. Kontakta ansvariga för skåneleden. Kontakte skåneboll för tränarkurser inför juniorfotbollen.
 20. §18 Medlemsavgifter för 2013 Medlemsavgifterna för 2013 blir som föregående år: aktiv spelare 250:- passiv medlem 150:-, familj med barn upp till 14 år 350:-.
 21. §19 Inkomna förslag/motioner - Röjning bland träd på campingen. - Rensa upp slänten vid campingen. - Camping gäster klagade på kråkor, något förslag om kråkfällor togs upp. - Rensa för äggarullningen nära trappan vid campingen. - Utöka campingplatser. Max antal just nu är 30 personer. Fortsatt att erbjuda campare att bo vid fotbollsplanen i begränsad omfattning om det inte det finns möjligheter att utöka platserna. - Förslag att hålla en arbetsdag innan påsk.
 22. §20 Övriga frågor Inga övriga frågor
 23. §21 Mötet avslutas Samtliga närvarande tackades för visat intresse och ordföranden förklarade årsmötet för avslutat. Gemensamt kaffe och tårta serverades
 24. Vid protokollet
 25. Marcus Nilsson
 26. Justeras: Birger Simonsson Greger Håkansson Elna Knast Ordförande Justerare Justerare